Główna > Bez kategorii > >>WAŻNE<< Zmiany pracy Starostwa Powiatowego

>>WAŻNE<< Zmiany pracy Starostwa Powiatowego

Szanowni Państwo,
 
Od 13 marca 2020 r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Będzinie w budynkach przy ul. Jana Sączewskiego 6 i ul. Ignacego Krasickiego 17 wprowadzona zostaje zmiana organizacji pracy osób obsługujących interesantów. Prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w urzędzie i załatwianie spraw drogą mailową, pocztową lub telefoniczną.
Jednocześnie informujemy, że dla osób, które będą chciały załatwić sprawę osobiście w tutejszym Urzędzie, dostępny będzie wyłącznie POZIOM „0” (parter). Wprowadzony zostaje zakaz wstępu na wyższe kondygnacje, wyłączona z użytku zostaje winda w budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 17
Po wejściu do budynku, należy poddać się pomiarowi temperatury i zdezynfekowaniu rąk, a następnie udać się do stanowiska Biura Obsługi Klienta i poinformować pracownika Urzędu o rodzaju załatwianej sprawy, po tym telefonicznie wezwany zostanie pracownik merytorycznego wydziału lub biura, który wyda dalsze instrukcje.
Wydziały, biura i samodzielne stanowiska będą pracować według poniższych wytycznych:
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ROZWOJU I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO – zalecany jest kontakt telefoniczny 32 368 07 88.
‼️ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ – wstrzymuje się wydawanie kart ,,AS – Aktywnego Seniora”. Ponadto wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z zadaniami Wydziału Polityki Społecznej można uzyskać pod numerem telefonu (32) 368-07-46 oraz (32) 368-07-09 lub drogą mailową pod adresem politykaspoleczna@powiat.bedzin.pl;
 
‼️ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – z uwagi na zmniejszony skład osobowy wydział przyjmował będzie 50 osób w sprawach rejestracji pojazdów i 20 osób w sprawach praw jazdy, w transporcie (zezwolenia, licencje, OSK, SKP) 10 osób.

Odbiór dokumentów nie podlega limitowaniu.
Przypominamy, że:
– rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonuje się w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia sprowadzenia, nabycia lub zbycia pojazdu.
Osoby, które nabyły zarejestrowany w kraju pojazd mogą tylko zgłosić jego nabycie w terminie 30 dni od daty nabycia.
Wnioski spraw dotyczących Wydziału Komunikacji dostępne są na stronie BIP Starostwa.
Sprawy można załatwiać poprzez platformę e-puap, drogą listową, natomiast informacje telefoniczne pod nr: rejestracja pojazdów; (32) 368-07-95, 97 i 99, prawa jazdy: (32) 368-07-90, transport: (32) 368-07-98 lub mailowo pod adresem: komunikacja@powiat.bedzin.pl.

 
‼️ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY – Wszelkie wnioski do Wydziału składane będą w Biurze Obsługi Klienta. Dokumenty, po ustaleniu telefonicznym, do odbioru będą również w Biurze Obsługi Klienta. Ponadto informacji udziela się pod numerem telefonu: 32 368 07 71;
 
‼️ WYDZIAŁ GEODEZJI – ogranicza się wzajemny, bezpośredni kontakt mieszkańców Powiatu związany z załatwianiem spraw dotyczących udostępniania informacji, aktualizacji danych ewidencyjnych oraz obsługi prac geodezyjnych. Czynne będzie wyłącznie Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 17, które przyjmowało będzie wnioski. Brak będzie możliwości niezwłocznej realizacji wniosku. Sprawy realizowane będą w najkrótszych możliwych terminach. Uprasza się interesantów o korzystanie z elektronicznej drogi komunikacji z urzędem za pomocą platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej. Tą samą drogą urząd będzie realizował wpływającą korespondencję;
 
‼️ GEOLOG POWIATOWY – wszelkie informacje związane z zadaniami z zakresu geologii można uzyskać pod numerem telefonów Wydziału Środowiska i Leśnictwa: 32 368 07 775, 776 oraz 777;
 
‼️ BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI – wnioski kierowane do Biura Gospodarki Nieruchomościami przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta, Starostwo Powiatowe w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17. Wnioski można przesłać również pocztą. Biuro Gospodarki Nieruchomościami udziela informacji telefonicznie: – w zakresie użytkowania wieczystego, w tym opłat z tego tytułu, służebności tel. 32 368 07 85, – w zakresie sprzedaży, dzierżawy, najmu, wycinki drzew tel. 32 368 07 84, – w zakresie wejść w teren – tel. 32 368 08 07;
 
‼️ WYDZIAŁ PROMOCJI POWIATU – wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z zadaniami Wydziału można uzyskać pod numerem telefonu 32 368 07 40 oraz drogą mailową pod adresem promocja@powiat.bedzin.pl. Pisma przesyłać można również drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego – ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin;
 
‼️ POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW – praca odbywa się droga zdalną. Wszelkie opinie, projekty i wytyczne konserwatorskie należy kierować drogą mailową na : konserwator@powiat.bedzin.pl;
 
‼️ POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW – Poradnictwo konsumenckie wykonywane jest wyłącznie telefonicznie na nr tel. 32 368 08 03 i mailowo na adres prk@powiat.bedzin.pl Formularze wniosków o interwencję konsumencką dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, Będzin, ul. Krasickiego 17 (parter) oraz na stronie internetowej powiatu będzińskiego http://powiat.bedzin.pl/component/content/article/121-starostwo-kat/rzecznik-konsumentow-kat/3432-wniosek-o-interwencje;
‼️ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – pracuje w normalnym trybie;
 
‼️ BIURO OBSŁUGI PRAWNEJ – nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019r. z poz. 294 z późn. zm.) w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku zostają wstrzymane w budynkach:
Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach ul. Źrałków 1, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4,
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach ul. Wolności 62A, od dnia 13 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku w budynku Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach ul. Kościuszki 25c oraz od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 27.03.2020 roku w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 85.
W tym okresie nie są również prowadzone zapisy do wyżej wskazanych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 32 77 87 884;
 
‼️ BIURO RADY – realizuje wszystkie zadania, zalecany kontakt telefoniczny: 32 368 07 06;
 
‼️WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA – wzory wniosków są umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego jak również w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku Starostwa przy ul. I. Krasickiego 17. Telefony do kontaktu z wydziałem: (32) 368 07 75 oraz (32) 368 07 77. Odbiór osobisty dokumentów możliwy w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku Starostwa przy ul. I. Krasickiego 17;
 
‼️WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI -zalecany kontakt telefoniczny: 32 368 07 19 – sprawy organizacji, 32 368 07 18 – sprawy kadrowe;
 
‼️ WYDZIAŁ ZDROWIA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – wszelkie wnioski, dotyczące organizacji pozarządowych (wnioski o wpis, wydanie zaświadczenia, wykreślenie) dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Ignacego Krasickiego 17. Rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną. Wnioski w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem http://powiat.bedzin.pl/ngo/171-ngo-kat/305-wid-ngo-art Opłat za dokonanie czynności administracyjnych można dokonać drogą elektroniczną na numer konta Urzędu Miejskiego w Będzinie (wpłaty z tytułu opłaty skarbowej): 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106 – ING Bank Śląski S.A. Wnioski wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy wysłać na adres: ngo@powiat.bedzin.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 77 87 820, 32 77 87 828;
 
‼️ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG – Pełnienie dyżurów przez Pracowników PZD w wyodrębnionym pomieszczeniu znajdującym się przy wejściu głównym do budynku w celu przyjmowania dokumentów i korespondencji od petentów. Wprowadzony został obowiązek dezynfekowania rąk petentom niezwłocznie po wejściu do budynku jednostki i zmierzenia temperatury. Załatwianie spraw w miarę możliwości telefonicznie, drogą mailową bądź pocztą tradycyjną. W budynku zastosowano maty dezynfekujące i ozonator – jonizator powietrza;
 
‼️ POWIATOWY URZĄD PRACY – wszystkie nabory wniosków zostają WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA. W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej, telefonicznej oraz drogą pocztową. WSTRZYMANE ZOSTAŁO zawieranie umów cywilno-prawnych. Zespół zadaniowy ds. obsługi cudzoziemców informuje, że przyjmuje oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wnioski o zezwolenia na pracę sezonową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy jedynie drogą elektroniczną. Wydanie dokumentów nastąpi jedynie po uprzednim umówieniu telefonicznym. Zespół zadaniowy ds. obsługi klienta instytucjonalnego informuje, że zgłoszenia krajowych ofert pracy będą przyjmowanie telefonicznie, pocztą elektroniczną, lub przez portal www.praca.gov.pl,
Cała obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie będzie odbywała się tymczasowo na stanowisku informacji. APELUJEMY O OGRANICZENIE WIZYT W URZĘDZIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM
Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy: https://bedzin.praca.gov.pl/
Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie: www.praca.gov.pl
Kontakt telefoniczny: 32 729-59-41, 32 267-30-03, 509-305-921, 573-205-892, 573-205-891;
 
‼️ PCPR – od dnia 16.03.2020 r. do odwołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, interesanci będą przyjmowani do godziny 13:00.
Po godzinie 13:00 prosimy o załatwianie spraw:
– telefonicznie 32 267 81 08, 32 363 40 59, 697 513 109,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: pcprbedzin@powiat.bedzin.pl,
– System Obsługi Wsparcia,
– za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
– pocztą tradycyjną na adres: ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin.
KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: 726 353 087, email: pcpr.opz@powiat.bedzin.pl
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: 32 368 08 04, email: pzonbedzin@powiat.bedzin.pl
Ponadto, mając na uwadze powyższe informujemy, iż wszystkie posiedzenia składów orzekających o stopniu niepełnosprawności zostają odwołane. O nowych terminach zostaną Państwo poinformowani listownie. DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BĘDZINIE URZEJMIE PROSI O OGRANICZENIE WIZYT W URZĘDZIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.
 

 
‼️OWDiR – Kierownik Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie zwraca się z uprzejmą prośbą o kontakt telefoniczny w godzinach poniedziałek-czwartek 08.00-16:00, piątek 08:00-16:00 pod numerami: 32 267 43 52, 757 507 124, pocztą elektroniczną: owdir@powiat.bedzin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin;
 
‼️CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH – wprowadzone zostały działania zapobiegawcze: wychowankowie przebywają obowiązkowo w swoich placówkach, wprowadzono zakaz kontaktowania się osób z zewnątrz, zakaz odwiedzin rodziców i innych osób, zaopatrzono wszystkie placówki w środki antybakteryjne preparaty do dezynfekcji rąk, przy drzwiach wejściowych każda osoba ma obowiązek zdezynfekować dłonie, w miarę możliwości ograniczono ilość pracowników, część osób będzie pracować zdalnie, wszyscy pozostają pod telefonem, przeprowadzono z dziećmi pogadanki na temat rozprzestrzeniającego się wirusa, zwrócono uwagę na zachowanie zasad higieny.
 
Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem
Za utrudnienia przepraszamy.
Źródło: http://powiat.bedzin.pl/aktualnosci/4085-zmiany-pracy-starostwa-powiatowego

Tagi: