Nasi partnerzy

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach

Misją GARR S.A. jest świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz rozwoju województwa śląskiego poprzez współudział w opracowaniu koncepcji programów i projektów samorządu terytorialnego, wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, przyciąganie inwestorów oraz promocja regionu.

Zobacz więcej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej powołaną uchwałą Sejmiku Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku.

Zobacz więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Katowicach

Punkt działa od stycznia 2008 r., a jego oficjalne otwarcie nastąpiło 27 lutego 2008 r. Od początku funkcjonowania cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które zamierzają ubiegać się o unijną dotację, bądź chcą dowiedzieć się więcej o Funduszach Europejskich. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach należy do sieci punktów informacyjnych koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Punkt służy pomocą w informowaniu o możliwości otrzymania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich oraz kryteriach rozliczania dotacji.

Zobacz więcej

Regionalna Izba Gospodarcza

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą.

Zobacz więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zajmuje się udzielaniem pomocy osobom  bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy rozpoznawanie lokalnego rynku pracy, nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania odpowiedniej kadry, prowadzenie banku ofert pracy, umożliwienie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, kierowanie do pracy kandydatów spełniających kryteria pracodawców określone w oferowanych miejscach pracy.

Zobacz więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Agencja powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Zobacz więcej